(+45) 87 33 19 00 [email protected]

Etisk værdigrundlag for Stefanshjemmet

 

 

Stefanshjemmets mission:

At sikre optimale vilkår for den enkelte borger på Stefanshjemmet”

Borgerens selvbestemmelsesret er central for vores virke på Stefanshjemmet, da vi anser menneskets frihed og personlige integritet som værende ukrænkelig.

Forudsætningen for, at vi kan sikre den enkelte borger de optimale livsbetingelser er, at vi i såvel tanke som handling respekterer, at man som borger har ret til og mulighed for at definere og mestre sit eget liv.

Borgeren har retten til at leve sit liv på egne præmisser, og det er betydningsfuldt at være ”herre i eget hus”.

Faglighed:

Stefanshjemmet tilbyder en flerfaglig og tværfaglig neuropædagogisk indsats, hvor borgerens selvbestemmelsesret er omdrejningspunktet for de ydelser, vi leverer.

Vi definerer faglighed som en mestring af teorier, metoder og redskaber i forhold til vores profession.

Vi har et helhedsorienteret relationistisk menneskesyn, der bygger på den systemiske tænkning om at intet menneske står alene.

Vi tænker samspillet med andre mennesker som bærende fundament for al udvikling. Vi forstår her kommunikation som en fælles skabelse af mening, hvor begge parter byder ind og har betydning for den fælles dialog.

Det er i samværet med andre, at det enkelte menneske får mulighed for at spejle sig og definere sig selv. De borgere, der bor på Stefanshjemmet, vil af forskellige årsager have større eller mindre behov for ekstraordinær støtte for at kunne indgå i og drage nytte af samspillet med mennesker.

Det er et af vores overordnede fokusområder.

Det handler om at se på, hvordan vi bedst kan støtte og udvide kommunikationsmulighederne i borgerens betydningsfulde relationer og sammenhænge, så denne kan blive en aktiv deltager i det sociale liv.

Indsatsen:

Det gode liv” er individuelt og det er den enkelte borger der definerer med udgangspunkt i værdier, livshistorie, ideer til og ønsker for egen livsførelse.

Borgerne på Stefanshjemmet har brug for livslang støtte til at leve eget liv.

Den pædagogiske opgave ligger i at støtte borgerens muligheder for at udvikle, udvide og mestre egne livsbetingelser med henblik på størst mulig livskvalitet.

Neuropædagogik, Alternativ Supplerende kommunikation (ASK), inddragelse af netværk, inklusion og medborgerskab er vigtige metoder.

Som medarbejdere skal vi kunne bidrage til at borgerne oplever at hverdagen er tilrettelagt med tilbud om samspil, handlemuligheder og sammenhæng.

Vi søger til stadighed at sikre at den faglige dialog tager udgangspunkt i den enkelte borgers værdier, livshistorie, behov og ønsker.

Det stiller krav til en skærpet opmærksomhed på etiske refleksioner, værdier og samarbejde.

Medarbejderne har derfor i september 2013 drøftet hvordan værdierne skal vise sig i praksis.

Grundværdier for Stefanshjemmet:

 • Troværdighed

 • Respekt

 • Engagement

 • Åbenhed

 • Tillid

 • Ansvar

For os betyder troværdighed, at der er en sammenhæng og overensstemmelse mellem meninger, holdninger, handlinger og sprog.

Ved respekt forstås, at vi anerkender den andens mening, værdi, holdninger og faglighed.

Engagement betyder, at vi forpligter os individuelt til opgaverne og i relationerne til borgere og kolleger.

Ved åbenhed forstås gennemsigtighed og modtagelighed i forhold til egne og andres beslutninger og handlinger.

Tillid betyder, at vi mener, at alle gør deres bedste ud fra ønsket om at gøre det gode / gøre det rette.

Ved ansvar forstår vi, at vi alle holder et stykke af et andet menneskes liv i vores hænder, og derfor har ansvar for hinanden.

I praksis

Troværdighed

 • at vi er i stand til professionelt at begå os i relationer
 • at vi bringer os selv og vores faglighed i spil
 • at vi siger, hvad vi mener, og mener hvad vi siger

Respekt

 • at vi møder andre hvor de er, med plads til forskellighed
 • at vi møder andre med anerkendelse og ligeværd
 • at vi har fokus på ressourcer

Engagement

 • at vi har hjertet med
 • at vi bidrager med vores personlighed
 • at vi viser, at vi ønsker at gøre en forskel

Åbenhed

 • at vi har plads til forskellighed
 • at vi reflekterer over egen praksis
 • at vi er lyttende og fordomsfri

Tillid

 • at vi overholder indgåede aftaler
 • at vi udarbejder handleplan og følger op på mål og indsats
 • at vi er åbne og lyttende i relationer

Ansvar

 • at vi handler reflekterende og fagligt
 • at vi ikke springer over, hvor gærdet er lavest

Kontakt

 

(+45) 87 33 19 00

Carl Nielsens Vej 2, 8000 Århus C